26 June 2018

Den svenskaste av värderingar?

Den svenskaste av värderingar?

”Som chef behöver du både leva på dansgolvet och finnas uppe på balkongen för att kunna leda med en god överblick”. Föreläsarna Ann Schurmann Danell och Lotta Andersson från Preera utforskade med sina åhörare vad värderingsbaserat ledarskap är i praktiken och hur våra egna drivkrafter och övertygelser påverkar vår organisation. De bjöd också på en inblick i det senaste resultatet ur Sverigestudien – och vad som är den svenskaste av våra personliga värderingar.

Under EGN:s frukostseminarium möttes chefer kring temat Värderingar, ledarskap och kultur. Ann Schurmann Danell och Lotta Andersson är managementkonsulter på Preera AB där de båda leder och driver olika typer av förändrings- och utvecklingsprojekt tillsammans med sina kunder. Båda har lång erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling i privat och offentlig sektor och arbetar aktivt för att ”släppa lös potentialen” i de organisationer de möter.

annschurmannochlotta.jpg

Med incheckningsfrågan Spelar dina värderingar som ledare någon roll för organisationens resultat? inledde de morgonen och fortsatte reda ut begreppet kultur och hur det hänger ihop med värderingar:
- Kultur och värderingar ger ett ramverk för vad som värderas i en organisation och berör allt vi säger och gör, men också hur vi säger och gör dessa saker. Här finns många uttalade värderingar för att bygga kulturen, menar Lotta Andersson och fortsätter:

- Man kan sammanfatta det som att vår kultur skapas av alla de budskap som vi ständigt utsätts för. Dessa budskap kommer i huvudsak från tre olika kanaler. Dels beteenden, t ex hur vi möter varandra och vilka som lyfts fram som förebilder, dels symboler, t ex vad vi lägger vår tid och pengar på men också system, som t ex belöningssystem, hur vi rekryterar, vad vi mäter och följer upp.

Lotta menar att det är lätt att som chef endast uppmärksamma de gemensamma uttalade värderingarna man har i sin organisation och förbise andra värderingar, som också är viktiga för individen, de med ett större egenintresse och av mer ”självisk karaktär”. Då står man ofta förvånad och frustrerad över att den företagskultur man eftersträvar ter sig långt bort:
- Dessa "själviska" värderingar är individens personliga drivkrafter, som varje individ har. De här outtalade värderingarna är mycket viktiga att vara medveten om, då de också styr och leder en individ. Vanliga sådana är makt, rädslor och status. Om du till exempel har en uttalad värdering att vara öppen och ärlig i din organisation, men egentligen är konflikträdd och drivs av att känna dig omtyckt, kan den inre drivkraften styra och bli överordnad den uttalade värderingen du och organisationen står för, säger Lotta Andersson.

Ann Schurmann Danell presenterade också intressanta insikter ur den senaste Sverigestudien, som släpptes i juni 2018.  

Vad värderar svenskar högst? Läs sammanställningen – på 1 minut.

Sverigestudien är en årlig, nationell undersökning som mäter svenskars värderingar ur olika perspektiv, inte minst på samhället och arbetsplatsen. Årets bubblare var jämlikhet, en värdering som ökat markant i vikt de senaste åren. Man kan även utläsa en växande rädsla på det nationella planet. Tydlig önskelista är ekonomisk stabilitet, arbetstillfällen, välfungerande sjukvård samt ansvar för kommande generationer. Till skillnad från länder världen över ligger ekonomisk stabilitet högt på topplistan i Sverige – har ekonomisk stabilitet blivit den svenskaste av värderingar?

SVERIGESt.jpg

RÖSTER FRÅN SEMINARIET

Superintressant med värderingar och kultur då vi själva jobbar medvetet och tydligt med båda. Det var i synnerhet intressant med dolda (själviska) värderingar och betydelsen av dessa, då det man gör får så mycket större betydelse än det man säger!

Peter Sellberg, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

”Inspirerande föreläsare som gav mig en ökad inblick i hur organisationers kultur påverkas av värderingar och beteenden som finns hos ledare inom organisationen. Jag uppskattade även presentationen av Sverigestudien och genomgången av de ungas syn på värderingar”.

Sofia Hovelius, Euroclear Sweden AB

”Mycket intressant morgon, där jag fick en ökad medvetenhet kring tecken på värderingar ”in action”. Jag arbetar mycket med verksamhetsutveckling och fick med mig flera viktiga insikter om kultur som styrmedel och tankar kring hur man kan överbrygga gapet mellan dokumenterade värderingar och de som lever i praktiken”.

Leif Danfors, Toofab AB

Se kommande frukostseminarier här.

Följ oss på sociala medier