3 April 2018

Integreras Agenda 2030 i ert hållbarhetsarbete?

Integreras Agenda 2030 i ert hållbarhetsarbete?

Vi befinner oss på Karlavägen 100A i Regeringskansliets utredningslokaler, med en 450 meter lång korridor som har ryktet om sig att vara Sveriges längsta. EGN:s nätverksgrupp Hållbarhet Stockholm 1 möts kring temat ”Agenda 2030 – kansliet och det nationella arbetet” för att diskutera hur man praktiskt kan jobba med Agenda 2030 och få den integrerad i sitt hållbarhetsarbete.

De 21 personerna i gruppen är alla chefer med fokus på miljö, kvalitet och hållbarhet, med blandat operativt och strategiskt ansvar, från små till stora bolag, alla med längre chefserfarenhet.

Katarina Sundberg har bjudit nätverksgruppen till sin vardag på Karlavägen där hon arbetar som kanslichef på Agenda 2030-delegationen. Katarina berättar hur deras uppgift som delegation är att stödja och stimulera det svenska genomförandet av Agenda 2030 men också att ta fram förslag till en övergripande handlingsplan för regeringen. Delegationen tillsattes i mars 2016, som en del av landets genomförande av Agenda 2030 och är en statlig kommitté med utredningsuppdrag från regeringen. Dock arbetar den självständigt från regeringen och departementen.

Regeringens ambition har varit hög från första början: Sverige ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Delegationen har dock konstaterat att det är stor skillnad på att vara bäst i världen och att göra det som är bäst för världen. Sveriges näringsliv är på många sätt föredömligt, och här vill delegationen arbeta för att underlätta och belysa vikten av att integrera Agenda 2030 i det dagliga arbetet, säger Katarina:

- I vårt slutbetänkande ska vi lämna förslag till regeringen på hur kartan framåt för arbetet med Agenda 2030 kan se ut, ett tungt men väldigt stimulerande uppdrag. Det händer oerhört mycket i Sverige. Kommuner och regioner, näringsliv och civilsamhället jobbar med att integrera agendan i sitt arbete och myndigheter har börjat bilda nätverk för samverkan. I vårt arbete har vi sett hur plattformar starkt efterfrågas där aktörerna kan mötas i nya konstellationer. Ska vi lyckas med att genomföra agendan måste alla aktörer bidra och här är näringslivet en väldigt viktig aktör. Utan näringslivets bidrag kommer genomförandet inte att lyckas.

till.agenda.2.jpg

Katarina menar att Sverige har goda förutsättningar att bidra till att nå de globala målen. Den svenska välfärdsmodellen är en viktig bidragande faktor, i kombination med ett starkt näringsliv, engagerat civilsamhälle, forskning och innovation, välfungerande institutioner och en hög mellanmänsklig tillit:

- Vi har sett vikten av att se det globala i det lokala och att sluta betrakta Agenda 2030 enbart som en internationell fråga. Vi står inför globala utmaningar men där lösningarna behöver vara lokala. Här spelar ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller en stor roll. Vi ser också hur avgörande ett långsiktigt tänk är och att undvika att jobba i stuprör. De utmaningar vi står inför är komplexa och måste därför mötas av mångsidiga lösningar. Här behöver Agenda 2030 integreras som del av den ordinarie verksamheten istället för att vara ett sidoprojekt.

Katarina menar att man ur ett näringslivsperspektiv kan säga att Agenda 2030 är som en global affärsplan. De företag som i sina affärer kan möta kraven i agendan är de företag som har framtiden för sig. Hur kan då företag och organisationer stärkas och ta rygg på Agenda 2030? Här nämner Katarina Sundberg Uppsala kommun som ett föredöme i att applicera agendan i sitt dagliga arbete.

Ingela Hagström är hållbarhetschef för Uppsala kommun och dessutom ny i EGN:s nätverksgrupp för hållbarhetschefer. Sedan 2015 har hon jobbat med att integrera målen i Agenda 2030 i sin verksamhet.

Ingela, hur gick ni tillväga?

 - Bland det första jag gjorde i min nya roll, tillsammans med min kollega Hannes Vidmark, miljöchef, var att översätta de globala målen till svenska samt sätta dem i lokal kontext. Kommunstyrelsen i Uppsala kommun hade gett oss uppdraget att integrera Agenda 2030 i all styrning och ledning och Agenda 2030-delegationen hade ännu inte tillsatts. Vi fick därmed en normerande styrning i både policyer, riktlinjer och rutiner som visar utgångspunkter och förhållningssätt och hur vi som kommun ska arbeta, alla byggda på de globala målen. Även vår budget styrs sedan 2017 utifrån nio inriktningsmål som har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och dess globala mål. Numera kopplar vi även vår årsredovisning till måluppfyllelse av de globala målen.

Berätta något om den stora förändringsresa det har inneburit för er.

- Att implementera Agenda 2030 handlar inte om att sluta göra eller att kasta ut det gamla, utan att på ett pedagogiskt sätt paketera och tydliggöra en styrning för en hållbar utveckling. Jag har under denna period sett vikten av att arbeta för att integrera hållbarhetsarbete i ordinarie processer och ledningssystem och hur framgångsrikt det är att se hållbarhetsuppdragen, t e x jämställdhetsarbetet, som ett sätt att nå sitt kärnuppdrag. Agenda 2030 har hjälpt oss i Uppsala att synliggöra synergier, anta helhetsperspektiv i hållbarhetsarbete. Ett problem kan ha lösningar inom flera globala mål och det går inte att arbeta med ett isolerat mål i taget utan att hela tiden väga in andra perspektiv. Resultaten har varit riktigt goda.

 

Jobbar du med hållbarhetsfrågor och söker erfarenhetsutbyte med andra chefer på din nivå? I nuläget finns grupper i Stockholms- och Göteborgsregionen. Anmäl ditt intresse och få mer information av nätverksrådgivare Matilda Lindberg på +46 70 388 99 25 eller matilda.lindberg@egn.se.

Följ oss på sociala medier