12 September 2018

Nätverkande minskar din utsatthet som chef

Nätverkande minskar din utsatthet som chef

Många nya chefer är oförberedda på den utsatthet och ensamhet chefsrollen innebär. Nu visar forskning att medmänsklighet och hög tillitsfaktor i ditt nätverk kan råda bot på ensamhet – dessutom ge en högre avkastning.

Ensamhet gör oss sjuka. Larmen går att ofrivillig ensamhet är lika farlig som extrem övervikt eller högt blodtryck. Idag känner man till de starka samband som finns mellan ofrivillig ensamhet och hjärt- och kärlsjukdomar, nedstämdhet, glömska och demensutveckling samt död i förtid.
I Sverige uppskattas cirka en miljon människor lida av ofrivillig ensamhet, en utmaning som är utbredd i hela västvärlden.  I början av 2018 tillsatte därför Storbritannien sin första Ensamhetsminister för att ta itu med problemet. För ensamheten kostar många miljarder kronor varje år.

Medmänsklighetsprojekt blev kassako
I SVT:s Korrespondenterna berättar reporter Lena Scherman hur man i en liten småstad i England faktiskt börjat få bukt på ensamheten genom ett projekt kallat Compassionate Communities. För varje pund projektet kostar får man tillbaka sex pund i minskade sjukvårdskostnader.

Julian Abel, vårdexpert i England berättar:
- Vi har på ett elementärt plan känt till att sociala relationer och varm medmänsklighet (eng compassionate communities) är den bästa terapin. Men vi har inte vetat hur det ska omsättas i behandlingsmetoder förrän nu. Det som skett i staden Frome är att vi har hittat ett sätt att införliva sociala relationer och medmänsklighet i det vardagliga arbetet och hur man bemöter människor när man lyfter sina utmaningar. Inom vården har man hittills främst fokuserat på behandling. Man har förlorat synen på helheten, istället för att bemöta patienten utifrån en bredare aspekt av hela livet som rör deras välmående.

Upptäckten ledde till nätverkande
Allt startade med att en allmänläkare i småstaden Frome, väster om London, upptäckte att många av de som sökte sjukvård i grunden inte var sjuka, utan ofrivilligt ensamma och därför led av konsekvenserna från detta. Effekterna av den lokala upptäckten har lett till att ett gediget nätverkande utvecklats mellan sjukvård, förenings- och näringsliv i staden, för att värna om individen och på så sätt hela samhället. Förutom nätverkspersoner i hela samhället som kan lotsa vidare individer till en välmatchad aktivitet, möter varje aktuell patient redan på vårdcentralen erbjudandet om flera hundra olika mötesplatser. Nätverkandets roll och fokuset på medmänsklighet har spridit sig långt utanför vårdmiljön:

- Det handlar om en lokal samverkansmodell i hela befolkningen, som påverkar alla. Det berör inte bara de som är sjuka utan handlar helt enkelt om hur vi som medmänniskor behandlar varandra, säger Julian Abel.

Han menar att det största problemet för sjukvården i de flesta västländer är den stora ökningen av antal akutfall som tär hårt på sjukvårdens resurser. I Storbritannien har aktutfallen ökat med 20% de senaste 10 åren. Men i Frome har det vänt.

- För första gången har vi lyckats att få ner antalet akutfall i reala termer sett över hela befolkningen. Jämför man antalet fall nu jämfört med 20132014 så har de gått ner med 15 procent. Detta har aldrig tidigare skett! Du kan ju tänka dig om detta var ett piller. Då skulle de ses som en fullständig revolution för sjukvården. Nu är det inget piller, det handlar om medmänskliga samhällen, säger Julian Abel.

Ensamhet bland chefer
Många nya chefer är oförberedda på den utsatthet och ensamhet chefsrollen kan innebära. Forskning visar också att många chefer har erfarenhet av att bli övergivna av sin närmast överordnade och sin ledningsgrupp vid utsatta tillfällen. Omgivningen försöker skydda sig själv och ger därmed inte den utsatta chefen det känslomässiga och moraliska stöd de bör ge. Här kan det professionella nätverkandet bli ett viktigt andningshål för att skapa nya mötesplatser för relationer och djupare utbyten.

Daniel Stenmark är vd på Sveriges största chefsnätverk, EGN Sverige. Han möter dagligen chefer från både privat och offentlig sektor.

Vilken typ av ensamhet ser du att chefer möter idag?
- De flesta brukar hålla med om att det per definition kommer ett mått av ensamhet med varje uppdrag som ytterst ansvarig och beslutsfattare. Jag brukar tala om tre sorters ensamhet. Till att börja med är det du som chef som bär det givna ansvaret på dina axlar i slutet av dagen. Hur välfungerande team du än har följer en ”ansvarsensamhet” där du står ensam ansvarig inför aktieägare, styrelse, ledningsgrupp och så vidare. Vidare finns det också en ensamhet på det sociala och gruppdynamiska planet, hur stor del du än må vara av teamet. Det tredje området som jag ofta uppmärksammat är den ensamhet som skapas under mer pressade förhållanden, där du för att kunna fokusera, frivilligt eller ofrivilligt distanserar dig från omgivningen. Den så viktiga mjukvaran och fingertoppskänslan kommer helt enkelt i kläm under stressen och påverkar därmed även relationerna.

Compassionate Communities i Frome i England har visat sig bli enormt vinstgivande. Hur ser du att medmänsklighet och tillit lönar sig även affärsmässigt?
- Som del i etablera tillit i kulturen i sitt eget team, behöver man, inte minst som ledare och chef, se människan bakom prestationen. Självklart vill man som chef ha full leverans, och här tror jag att dessa två går hand i hand och främjar varandra. Vi vet till exempel idag att investeringar i arbetsplatskultur med ökad tillit, har direktkorrelation till förbättrat resultat. För att ge ett konkret exempel så visade en studie från Russell Investment Group att de investeringar som gjordes i de börsnoterade företag som ligger på 100-topplistan för högsta tillitsindex, gav tre gånger pengarna för en investerare. 

Hur ser du konkret att nätverkande motverkar ensamhet?
- Jag möter dagligen chefer och ledare som ser sitt nätverk som ett oumbärligt andningshål i vardagen. Befinner du dig i ledarskapsställning förväntas du alltid leverera på topp, och du anses sällan bättre än din senaste leverans. I en nätverksgrupp kommer du såklart in med hela din kompetens, men istället för att ständigt förväntas prestera, finns du nu i ett sammanhang där hela tanken bygger på att alla delar med sig av sina erfarenheter och på så sätt berikar varandra. Du går inte in i en nätverksgrupp endast med din profession, du är ju där som hel människa, vilket jag ser som en förutsättning för att få ut det mesta av nätverkande. Vi ser att ensamheten minskar när du i en förtrolig grupp kan bolla både tankar och känslor kring ditt beslutsfattande. Att dessutom kunna provtrycka ditt resonemang med icke konkurrerande chefer bland ”kritiska vänner” innan du befinner dig i skarpt läge med din egen styrelse eller ledningsgrupp, minskar utsattheten på ett konkret sätt.

Mer i ämnet

https://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa
https://www.compassionate-communitiesuk.co.uk/projects/
https://www.svtplay.se/video/18068531/korrespondenterna/korrespondenterna-sasong-20-ensamhetens-epidemi
https://www.egn.se/natverk

Följ oss på sociala medier