Kan tillit ge friskare arbetsplatser?

Spelar mina värderingar som ledare någon roll för organisationens resultat?

Talare: Laura Hartman

Den här morgonen får vi höra Laura Hartman, ordförande i regeringens Tillitsdelegation, tala om tillitsbaserat ledarskap. I vår strävan att skapa effektiva organisationer har vi på många håll gått lite för långt. Vi sätter mål, bryter ned dessa på minsta enheten, skapar incitament, mäter prestationer, följer upp, granskar och återrapporterar. Komplexiteten i våra organisationer och därmed också styrningen har ökat markant de senaste årtiondena, både i offentlig och privat sektor. Mitt i allt detta står medarbetarna som upplever sig ägna tid åt sådant som inte skapar värde. Den professionella kompetensen tas inte tillvara på bästa sätt. Och när handlingsutrymmet krymper blir resultatet frustation, hög personalomsättning, stress och ohälsa. 

Anmälan
DETTA SEMINARIUM ÄR FULLBOKAT!

Värd

Följ oss på sociala medier